Praca w SIM Mińsk Mazowiecki

Praca w SIM Mińsk Mazowiecki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
SPECJALISTA DS. ZMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień regulaminowych,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zamówień, uzgadnianie projektów umów oraz innych dokumentów,
 • uczestniczenie w procedurach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej,
 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, archiwizowanie prowadzonych postępowań, sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w udzielaniu zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane (doświadczenie po stronie Zamawiającego),
 • praktyczna i bardzo dobra znajomość ustawy PZP,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej. Wymagania dodatkowe:
  • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność.

Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi urządzeń biurowych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność,
 • wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi,
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • dokładność i dbałość o szczegóły,
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Informacja o warunkach pracy:

 • Siedziba Spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat, stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze,
 • pełny rodzaj wykonywanej pracy: praca administracyjno-biurowa,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem: na adres biuro@simminskmaz.pl z dopiskiem w tytule: nabór na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych do dnia 20 maja 2023 r. do godz. 15.00, a oryginały dokumentów okazać w siedzibie Spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Język | Language
Skip to content