Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim z pozytywną oceną wiarygodności kredytowej

W marcu 2023 r. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim złożyła wniosek kredytowy dotyczący realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową Osiedla Poligon w Mińsku Mazowieckim.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na które składa się łącznie 198 lokali mieszkalnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na dz. ew. nr 2417/92, 2417/93, 2417/94. Teren planowanej inwestycji położony jest we wschodniej części miasta Mińsk Mazowiecki i stanowi niezagospodarowane obecnie działki, będące terenem po poligonie.

Dla terenu objętego opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Mińsk Mazowiecki uchwalony uchwałą Nr XLIX.440.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego, poz. 10950 z dnia 26 października 2022 r.; dalej: „MPZP” lub „plan miejscowy”). 

W dniu 7 czerwca 2023 r. na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1720 z późn. zm.), Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował na swojej stronie BIP listę pn. „Lista wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego złożonych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej (XIV edycja)”.

Lista obejmuje 81 wniosków złożonych przez 36 podmiotów wśród,  których znalazł się również wniosek złożony przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. na planowaną budowę Osiedla Poligon w Mińsku Mazowieckim.

Uzyskanie pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej to duży krok przy realizacji przedsięwzięcia. Zapewnienie środków finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwala określić harmonogram prac oraz w znaczny sposób przybliża rozpoczęcie procesu rzeczowej realizacji inwestycji, poprzedzonej pracami projektowymi i uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń na budowę.

Należy zaznaczyć iż kredyt bankowy jest jednym ze źródeł finansowania budowy i jest to finansowanie zwrotne. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. przy budowie Osiedla Poligon korzystać będzie również z bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat

Język | Language
Skip to content