Informator

Jak zostać mieszkańcem na osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli krok po kroku.

I etap: Ogłoszenie o naborze

 • Informację o naborze uzyskasz w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej SIM Stalowa Wola.
 • Wniosek wraz z załącznikami możesz pobrać ze strony internetowej www.simstalowawola.pl i uzupełniony złożyć w siedzibie Spółki lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku braków we wniosku poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

II etap: Wybór najemców przez komisję

 • Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli zostały ustalone następujące kryteria pierwszeństwa wraz z punktacją, obowiązujące przy naborze:
  1. osoba składająca wniosek posiada status najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola, o ile w wyniku zawarcia umowy najmu zwolnione zostanie aktualnie zajmowane mieszkanie – 5 punktów;
  2. osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, składała wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, który został negatywnie rozpatrzony z powodu niespełniania kryteriów określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola – 3 punkty;
  3. osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania znajduje się na liście oczekujących na lokal mieszkalny w zasobie mieszkaniowym gminy – 3 punkty;
  4. osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem    o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
  5. osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 4 punkty za znaczy stopień, 2 punkty za umiarkowany, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
  6. w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko –  2 punkty za każde dziecko;
  7. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą, która ukończyła 60 lat – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
  8. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą opuszczającą dom dziecka, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą – 3 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
  9. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest pracownikiem rekomendowanym przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego – Euro – Park Stalowa Wola – 2 punkty, na pozostałym terenie w Stalowej Woli – 1 punkt, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
  10. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 2 punkty,  dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
  11. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku została absolwentem studiów wyższej uczelni – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

Punkty otrzymasz tylko za te kryteria, których spełnienie zostało prawidłowo udokumentowane w formie oświadczenia lub kserokopii wymaganego dokumentu!

 • Komisja kwalifikacyjna na podstawie złożonych wniosków wraz z dokumentacją, sporządzi listę najemców biorąc pod uwagę otrzymaną punktację za kryteria pierwszeństwa.

Nawet jeżeli nie otrzymasz punktów za kryteria, możesz znaleźć się na liście!

 • Komisja kwalifikacyjna poda do wiadomości wyniki naboru, w postaci listy najemców, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie SIM oraz w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.
   

III etap: Przydział mieszkania
 

 • Mieszkania będą przyznawane według  kolejności na liście (w przypadku takiej samej liczby punktów, decyduje data i godzina wpływu wniosku).
 • Zostaniesz zaproszony do siedziby SIM, aby potwierdzić  przyznanie mieszkania. W trakcie spotkania zostanie Ci zaprezentowana wizualizacja lokalu. Dzięki temu będziesz mógł zapoznać się z układem mieszkania.
 • Po zatwierdzeniu przyznanego lokalu mieszkalnego podpiszesz umowę partycypacji.
 • Wpłacisz partycypację w 4 transzach, w kwotach i terminach zawartych w umowie.
   

IV etap: Odbiór kluczy

 • W terminie 60 dni przed planowaną datą oddania budynku do użytkowania SIM zawiadomi Cię o terminie składania dokumentów uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Przygotuj:

 1. oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli,
 2. deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok, w którym jest zawierana umowa najmu,
 3. potwierdzenie wpłacenia pełnej kwoty partycypacji.
 • Dokonasz wpłaty  kaucji (6 krotność czynszu).
 • Odbierzesz klucze do mieszkania. Wydanie lokalu następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu.
   

V etap: Opłaty i dojście do własności

 • Jako najemca lokalu będziesz opłacał czynsz oraz ponosił opłaty za media: opłaty za dostawę do lokalu energii, wody, gazu oraz odbiór ścieków i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników.
 • Będziesz uprawniony  do nabycia najmowanego lokalu mieszkalnego  na własność, nie wcześniej niż po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów inwestycji.
 • Na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zalicza się kwotę wpłaconej partycypacji oraz pobraną kaucję zabezpieczającą.

VI etap: Dopłaty do czynszu

 • Jako najemca jednego z naszych lokali, będziesz mógł skorzystać z programu Mieszkanie na Start. Dzięki temu przez 15 lat będziesz płacił niższy czynsz.
 • Aby uzyskać dopłatę do czynszu należy spełnić warunki:
 1. nie posiadać praw własności lub współwłasności do nieruchomości mieszkalnych
 2. nie można być najemcą mieszkania zasobu gminnego
 3. należy spełniać kryteria dochodowe.
 • Program będzie obsługiwać Gmina Stalowa Wola.

Wysokości dopłat do czynszu przedstawia poniższa tabela.

Liczba członków gospodarstwa domowegoPowierzchnia normatywnaWysokość dopłaty do czynszu
1 osoba20 m²140,40 zł*
2 osoby35 m²245,70 zł*
3 osoby50 m²351,00 zł*
4 osoby65 m²456,30 zł*
5 osób80 m²561,60 zł*

*W przypadku, gdy powierzchnia normatywna jest większa od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wówczas do obliczenia dodatku do czynszu stosuje się powierzchnię użytkową.

Język | Language
Skip to content