POLITYKA
PRYWATNOŚCI

dbamy o twoje bezpieczeństwo

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w.w rozporządzenia informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim z siedzibą: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10, KRS: 0000969709, NIP: 822-239-07-21, REGON 520723641.
 2.  Z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres siedziby 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10, biuro@simminskmaz.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających:
  • z realizowania zawartej umowy; 
  • z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do którego przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz wykonywania przepisów:

– Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego(Dz.U.z2021r.,poz.1445),
– Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899),

– Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2021, poz. 1048);

 • z dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi oraz w przypadku innego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa nałożonych na Administratora. 
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania. 
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO,
  • prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo  prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej mogą się Państwo  skontaktować z Administratorem Danych Osobowych.

 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  O obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez Administratora Danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
 • Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
Język | Language
Skip to content